• Lid worden

  Lid worden
  Wat leuk dat u lid wilt worden van PVCV. Welkom!
  Zo wordt u lid:

  • Vul het aanmeldingsformulier PVCV volledig in
  • Vul machtigingskaart op het aanmeldingsformulier in en onderteken deze
  • Vul de vragenlijst leden, ouders of verzorgers op het aanmeldingsformulier in
  • Stuur de formulieren (voorzien van een pasfoto vanaf 12-jarige leeftijd) naar de ledenadministratie
  • Maak het inschrijfgeld over op rekening NL45 RABO 0114 9245 54 t.n.v. Voetbalvereniging PVCV
  • Zodra het inschrijfgeld door de penningmeester is ontvangen, ontvangt u een aanmeldbevestiging van de ledenadministratie. Hierin staat aangegeven in welk team u bent ingedeeld of dat u op de wachtlijst bent geplaatst.

  Alle formulieren voor aanmeldingen of overschrijvingen kunt u (bij voorkeur) mailen naar ledenadministratie@pvcv.nl of opsturen naar:
  Ledenadministratie PVCV
  Postbus 159
  3450 AD Vleuten

  Belangrijk om te weten als u lid wil worden van PVCV:

  • De ledenadministratie accepteert alleen volledig en duidelijk ingevulde en ondertekende formulieren.
  • Het inschrijfgeld bedraagt € 25,- en geldt alleen voor het regulier lidmaatschap.  Met deze vergoeding  willen wij als club bereiken dat degene die zich aanmelden ook echt bij PVCV willen voetballen én gaan we vervuiling van de ledenlijst tegen. Het inschrijfgeld geeft echter geen garantie tot training en/of voetbal i.v.m. eventuele wachtlijsten.
  • Het bestuur heeft in 2003 besloten dat u alleen lid kan worden van PVCV als u PVCV machtigt via een automatische incasso om uw contributie te innen.
  • Indien u op de wachtlijst wordt geplaatst, neemt de betreffende leeftijdscoördinator contact met u op zodra er zicht is op een plaats in een team.
  • Selectiespelers bij de jeugd betalen een toeslag van €60,- bovenop de reguliere contributie

   Kies hier uw aanmeldingsformulier:

  Machtigen
  PVCV werkt met machtigingen. Leden die alsnog een machtiging willen afgeven kunnen een e-mail sturen naar de ledenadministratie (ledenadministratie@pvcv.nl). Vermeld in de e-mail alle gegevens van de speler en het IBAN-nummer.

  Is het contributiegeld nog niet van uw rekening gehaald of is er in de maand september/oktober iets verkeerd gegaan met de inning? Neem dan contact op met de penningmeester (penningmeester@pvcv.nl).

  Lidmaatschap KNVB
  Na plaatsing in een team wordt u aangemeld als lid van de KNVB, ontvangt u een KNVB-lidmaatschapsnummer en bent u speelgerechtigd. Vanwege het KNVB lidmaatschap wordt u op de hoogte gesteld van de elftal- of zeventalindeling en andere relevante zaken. Als lid heeft u rechten en plichten:

  • Het recht op voetbal en training
  • Het stemrecht op de Algemene Ledenvergadering. (voor minderjarigen zijn de ouders gerechtigd te stemmen)
  • Er is geen stemrecht voor ouders van niet-contributie betalende leden
  • De verplichting om de contributie tijdig te betalen
  • De verplichting om de huishoudelijke reglementen van de vereniging na te leven. Hierbij geldt ook de verplichting van ouders van jeugdleden om, daar waar nodig, hand- en spandiensten te verlenen t.b.v. de jeugd
  • Bij niet tijdig betalen van de contributie kunnen bovenstaande rechten komen te vervallen
  • Sinds december 2010 werkt PVCV met het volgende toelatingsbeleid: Pdf Toelatingsbeleid PVCV

  Wachtlijst
  Er is in principe geen wachtlijst. Indien uw zoon of dochter in een team geplaatst kan worden, zal de betreffende jeugdcoördinator u daarover informeren. 

  Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen met onze Jeugdsecretaris, Ingrid Bouquet (jeugdsecretaris@pvcv.nl)


  Contributie en korting
   

  • Contributie
  • Korting

   

  Contributie Seizoen 2018-2019
  Het verenigingsjaar loopt van 1 juli 2018 t/m 30 juni 2019. De contributieverplichting geldt tot het einde van het seizoen (30 juni 2019).

   

  Per seizoen

  Senioren mannen

  € 250.-

  Senioren vrouwen

  € 150.-

  O19

  € 212,-

  O18

  € 212,-

  O17

  € 212,-

  O16

  € 212,-

  O15

  € 192.-

  O14

  € 192.-

  O13

  € 192.-

  O12

  € 192.-

  O11

  € 165,-

  O10

  € 165,-

  O9

  € 165,-

  O8

  € 165,-

  Benjamins 07

  € 145,- (incl. eigen bijdrage zaalhuur)

  Benjamins O6

  € 85,- (incl. eigen bijdrage zaalhuur)

  G-Jeugd

  € 75,-

  Trainingsleden

  € 100,-

  Niet Spelend Lid (*)

  € 125,-

  G-Jeugd

  € 75,-

  Verenigingslid

  € 25,-

  Selectiespelers bij de jeugd betalen een toeslag van €60,- bovenop de reguliere contributie
  Verplichte kledingbijdrage voor elk jeugdlid is 25 euro 
  (*) Lidmaatschap is alleen voor leden die langer dan drie jaar lid zijn van PVCV

  •  De contributie wordt jaarlijks vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering op een voorstel daartoe van het bestuur.
  • De penningmeester heft de contributie.
  • De contributie wordt geïnd door middel van automatische incasso in de maand september en dient binnen 4 weken te worden voldaan.
  • Leden die nog van oudsher betalen na het ontvangen van een factuur, ontvangen deze factuur per mail met daarin het contributiebedrag verhoogd met 10 euro administratiekosten
  • Gespreide betaling is in overleg met de penningmeester in beperkte mate mogelijk. De laatste termijn moet hoe dan ook binnen zijn 4 weken nadat de contributieïnning heeft plaatsgevonden. Neem hier zelf initiatief in!
  • Bij niet tijdig betalen van de contributie wordt er 5 euro per aanmaning in rekening gebracht.
  • Voetballende leden die niet tijdig betalen lopen de kans geroyeerd te worden als lid en mogen daarna dus niet meer deelnemen aan trainingen en wedstrijden bij/van de club. Dit neemt echter de verplichting om daarna alsnog de contributie voor de gevoetbalde periode te voldoen, niet weg.

  *** Betaal tijdig, voorkom aanmaningen en extra kosten!! ***

   

  Korting
  In gezinnen waarbij minimaal 3 jeugdleden woonachtig op hetzelfde adres contributie betalen, ontvangt het jongste jeugdlid 50% korting.

  • U-pas houders zijn bij ons welkom om via de 100% reductie regeling gratis te sporten.
  • Senioren met een U-pas sporten bij PVCV met de bekende 50% reductie regeling. 
   (graag  tijdig doorgeven en indien nodig ieder jaar opnieuw een kopie van de U-pas inleveren bij de penningmeester van PVCV).

  Vragen of opmerkingen? Neem contact op met de penningmeester: penningmeester@pvcv.nl.