• Aanmelden

  Nieuwe leden kunnen alleen lid worden als zij PVCV machtigen voor automatische incasso. Door het verzenden van het aanmeldingsformulier geeft u toestemming aan PVCV om doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven wegens contributie of boetes opgelegd door de KNVB.

  Het inschrijfgeld bedraagt 25 euro en geldt alleen voor het regulier lidmaatschap.  Om in aanmerking te komen voor het regulier lidmaatschap van PVCV, dient u na verzenden van het  onderstaand aanmeldingsformulier inschrijfgeld (25 euro) over te maken op IBAN NL45RABO0114924554 t.n.v. Voetbalvereniging PVCV (inschrijfgeld wordt NIET automatisch geïncasseerd, doe dit dus zelf!)

  Met deze vergoeding  willen wij als club bereiken dat degene die zich aanmelden ook echt bij PVCV willen voetballen gaan we vervuiling van de ledenlijst tegen. Voor de PVCV lidmaatschappen Trainingslid (woensdagavondvoetbal), G-voetbal en Verenigingslid hoeft geen inschrijfgeld betaald te worden. 

  Een inschrijving is geen bevestiging dat er ook daadwerkelijk plek is. Elke inschrijving wordt beoordeeld op voetbal-ervaring, ruimte in de teams, etc. Dit wordt beoordeeld en behandeld door de desbetreffende coordinator van je leeftijdscategorie. Indien er geen ruimte is in een voor jou geschikt team word je op een wachtlijst geplaatst. Jij en/of je ouders ontvangen hierover altijd bericht.

  Heb je een U-pas dan moet je alsnog je rekeningnummer invullen, dit omdat er een beperkt budget beschikbaar is vanuit het U-Pasbureau. Je kunt in het vakje opmerkingen aangeven dat je een U-pas hebt. Een kopie van de voor en achterkant van de U-pas moet je apart mailen naar ledenadministratie@pvcv.nl 

  Spelende leden (vanaf de JO13 leeftijdsgroep) moeten met behulp van de Voetbal.nl app zelf een pasfoto uploaden voor hun digitale spelerspas (en vernieuwen als de pasfoto niet goed gelijkend meer is).
 • Inschrijfformulier

 • Goed om te weten

  Machtigen
  PVCV werkt met machtigingen. Leden die alsnog een machtiging willen afgeven kunnen een e-mail sturen naar de ledenadministratie (ledenadministratie@pvcv.nl). Vermeld in de e-mail alle gegevens van de speler en het IBAN-nummer.

  Is het contributiegeld nog niet van uw rekening gehaald of is er in de maand september/oktober iets verkeerd gegaan met de inning? Neem dan contact op met de penningmeester (penningmeester@pvcv.nl).

  Lidmaatschap KNVB
  Na plaatsing in een team wordt u aangemeld als lid van de KNVB, ontvangt u een KNVB-lidmaatschapsnummer en bent u speelgerechtigd. Vanwege het KNVB lidmaatschap wordt u op de hoogte gesteld van de elftal- of zeventalindeling en andere relevante zaken. Als lid heeft u rechten en plichten:

  • Het recht op voetbal en training.
  • Het stemrecht op de Algemene Ledenvergadering. (voor minderjarigen zijn de ouders gerechtigd te stemmen)
  • Er is geen stemrecht voor ouders van niet-contributie betalende leden.
  • De verplichting om de contributie tijdig te betalen.
  • De verplichting om de huishoudelijke reglementen van de vereniging na te leven. Hierbij geldt ook de verplichting van ouders van jeugdleden om, daar waar nodig, hand- en spandiensten te verlenen t.b.v. de jeugd.
  • Bij niet tijdig betalen van de contributie kunnen bovenstaande rechten komen te vervallen.
  • Sinds december 2010 werkt PVCV met het volgende toelatingsbeleid: Pdf Toelatingsbeleid PVCV

  Wachtlijst
  Er is in principe geenwachtlijst.Indien uw zoon of dochter in een team geplaatst kan worden, zal de betreffende jeugdcoördinator u daarover informeren. 

  Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen met onze Jeugdsecretaris, Ingrid Bouquet (jeugdsecretaris@pvcv.nl)

 • Contributie Seizoen 2019-2020


  Het verenigingsjaar loopt van 1 juli 2019 t/m 30 juni 2020. De contributieverplichting geldt tot het einde van het seizoen (30 juni 2020).

   

  Per seizoen

  Verenigingslid

  € 25,-

  Senioren

  € 255.-

  Dames

  € 155,-

  7 vs. 7

  € 155,-

  JO19

  € 215,-

  JO18

  € 215,-

  JO17

  € 215,-

  JO16

  € 215,-

  JO15

  € 195.-

  JO14

  € 195.-

  JO13

  € 195.-

  JO12

  € 195.-

  JO11

  € 167,-

  JO10

  € 167,-

  JO9

  € 167,-

  JO8

  € 167,-

  Champions League JO7

  € 145,- (incl. eigen bijdrage zaalhuur)

  Benjamins JO5-JO6

  € 85,- (incl. eigen bijdrage zaalhuur)

  Trainingsleden

  € 100,-

  Niet Spelend Lid (*)

  € 125,-

  G-Jeugd

  € 77.-

  Selectiespelers bij de jeugd betalen een toeslag van €65,- bovenop de reguliere contributie
  Verpichte kledingbijdrage voor elk jeugdlid is 25 euro 
  (*) Lidmaatschap is alleen voor leden die langer dan twee jaar lid zijn van PVCV

  De contributie wordt jaarlijks vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering op een voorstel daartoe van het bestuur.

  • De penningmeester heft de contributie.
  • De contributie wordt geïnd door middel van automatische incasso in de maand september en dient binnen 4 weken te worden voldaan.
  • Leden die nog van oudsher betalen na het ontvangen van een factuur, ontvangen deze factuur per mail met daarin het contributiebedrag verhoogd met 10 euro administratiekosten
  • Gespreide betaling is in overleg met de penningmeester in beperkte mate mogelijk. De laatste termijn moet hoe dan ook binnen zijn 4 weken nadat de contributieïnning heeft plaatsgevonden. Neem hier zelf initiatief in!
  • Bij niet tijdig betalen van de contributie wordt er 5 euro per aanmaning in rekening gebracht.
  • Voetballende leden die niet tijdig betalen lopen de kans geroyeerd te worden als lid en mogen daarna dus niet meer deelnemen aan trainingen en wedstrijden bij/van de club. Dit neemt echter de verplichting om daarna alsnog de contributie voor de gevoetbalde periode te voldoen, niet weg.

  *** Betaal tijdig, voorkom aanmaningen en extra kosten!! ***

  Korting
  In gezinnen waarbij minimaal 3 jeugdleden woonachtig op hetzelfde adres contributie betalen, ontvangt het jongste jeugdlid 50% korting.

  • U-pas houders zijn bij ons welkom om via de 100% reductie regeling gratis te sporten.
  • Senioren met een U-pas sporten bij PVCV met de bekende 50% reductie regeling. 
   (graag  tijdig doorgeven en indien nodig ieder jaar opnieuw een kopie van de U-pas inleveren bij de penningmeester van PVCV).

   Vragen of opmerkingen? Neem contact op met de penningmeester: penningmeester@pvcv.nl.