• Aanmelden

  Automatische Incasso
  Nieuwe leden kunnen alleen lid worden als zij PVCV machtigen voor automatische incasso. Door het verzenden van het aanmeldingsformulier geeft u toestemming aan PVCV om doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven wegens contributie of boetes opgelegd door de KNVB.

  Het inschrijfgeld bedraagt 25 euro en geldt alleen voor het regulier lidmaatschap.  Om in aanmerking te komen voor het regulier lidmaatschap van PVCV, dient u na verzenden van het  onderstaand aanmeldingsformulier inschrijfgeld (25 euro) over te maken op IBAN NL45RABO0114924554 t.n.v. Voetbalvereniging PVCV (inschrijfgeld wordt NIET automatisch geïncasseerd, doe dit dus zelf!)

  Inschrijfgeld
  Met deze vergoeding  willen wij als club bereiken dat degene die zich aanmelden ook echt bij PVCV willen voetballen gaan we vervuiling van de ledenlijst tegen. Voor de PVCV lidmaatschappen Trainingslid (woensdagavondvoetbal), G-voetbal en Verenigingslid hoeft geen inschrijfgeld betaald te worden. 

  Wachtlijst vs open plekken
  Een inschrijving is geen bevestiging dat er ook daadwerkelijk plek is. Elke inschrijving wordt beoordeeld op voetbal-ervaring, ruimte in de teams, etc. Dit wordt beoordeeld en behandeld door de desbetreffende coordinator van je leeftijdscategorie. Indien er geen ruimte is in een voor jouw of jouw kind geschikt team word je op een wachtlijst geplaatst. Jij en/of je ouders ontvangen hierover altijd bericht. PVCV laat per jaar ongeveer 90 kinderen instromen in de JO8 (Jeugd Onder 8 Jaar op 1 januari) vanuit onze Champions League (JO7) leden.

  Op dit moment (start seizoen 2021|22) zijn vrijwel onze teams volledig bezet en moeten we een wachtlijst hanteren voor de categoriën JO6 t/m JO17. Wel is er plek in de categoriën JO18 en JO19 (geboortejaren 2003 en 2004).

  Plaatsing in een team is afhankelijk van een open plek die vrijkomt. Dat komt wel voor gedurende het jaar, maar het is ook mogelijk dat uw kind pas kan worden ingedeeld in het volgende seizoen (2022|23). De nieuwe teamindelingen worden in Juni bekend.

  Bij onze Benjamins van geboortejaar 2015 (JO7) lopen de aanmeldingen zo hard dat we op dit moment geen inschrijvingen meer aannemen.

  Geboortejaar 2016 (JO6) is op dit moment vol, maar u kunt uw kind nog wel inschrijven op de wachtlijst.

  Voor het geboortejaar 2017 (JO5) is op dit moment nog voldoende ruimte. Echter, we nemen kinderen aan per groep, dus het kan zijn dat uw kind nog een aantal weken moet wachten totdat de nieuwe groep instroomt.

  Geen inschrijving mogelijk voor geboortejaar 2013, 2014 en 2015, tenzij broer/zus
  De huidige wachtlijst in de geboortejaren 2013, 2014 en 2015 is lang en daarom nemen wij geen nieuwe inschrijvingen aannemen omdat we de kans te klein achten dat we uw kind op een redelijke termijn (1 jaar) kunnen plaatsen. Een uitzondering geldt voor broer en zus als u al een kind heeft voetballen bij PVCV.

  U-pas
  Heb je een U-pas dan moet je alsnog je rekeningnummer invullen, dit omdat er een beperkt budget beschikbaar is vanuit het U-Pasbureau. Je kunt in het vakje opmerkingen aangeven dat je een U-pas hebt. Een kopie van de voor en achterkant van de U-pas moet je apart mailen naar ledenadministratie@pvcv.nl 

  Pasfoto vanaf O13
  Spelende leden (vanaf de O13 leeftijdsgroep) moeten met behulp van de Voetbal.nl app zelf een pasfoto uploaden voor hun digitale spelerspas (en vernieuwen als de pasfoto niet goed gelijkend meer is).
 • Inschrijfformulier

 • Goed om te weten

  Machtigen
  PVCV werkt met machtigingen. Leden die alsnog een machtiging willen afgeven kunnen een e-mail sturen naar de ledenadministratie (ledenadministratie@pvcv.nl). Vermeld in de e-mail alle gegevens van de speler en het IBAN-nummer.

  Is het contributiegeld nog niet van uw rekening gehaald of is er in de maand september/oktober iets verkeerd gegaan met de inning? Neem dan contact op met de penningmeester (penningmeester@pvcv.nl).

  Lidmaatschap KNVB
  Na plaatsing in een team wordt u aangemeld als lid van de KNVB, ontvangt u een KNVB-lidmaatschapsnummer en bent u speelgerechtigd. Vanwege het KNVB lidmaatschap wordt u op de hoogte gesteld van de elftal- of zeventalindeling en andere relevante zaken. Als lid heeft u rechten en plichten:

  • Het recht op voetbal en training.
  • Het stemrecht op de Algemene Ledenvergadering. (voor minderjarigen zijn de ouders gerechtigd te stemmen)
  • Er is geen stemrecht voor ouders van niet-contributie betalende leden.
  • De verplichting om de contributie tijdig te betalen.
  • De verplichting om de huishoudelijke reglementen van de vereniging na te leven. Hierbij geldt ook de verplichting van ouders van jeugdleden om, daar waar nodig, hand- en spandiensten te verlenen t.b.v. de jeugd.
  • Bij niet tijdig betalen van de contributie kunnen bovenstaande rechten komen te vervallen.
  • Sinds december 2010 werkt PVCV met het volgende toelatingsbeleid: Pdf Toelatingsbeleid PVCV

  Wachtlijst
  We proberen uw kid in principe zo snel mogelijk te plaatsen in een team, zeker in de Benjamins (JO5 & JO6) en de Champions League (JO7) categorien. Elke paar weken starten we daar met nieuwe instromers. Op dit moment accepteren we geen inschrijvingen meer voor geboortejaar 2015 (JO7). Voor geboortejaar 2016 (JO6) kunt u uw kind nog wel inschrijven, maar is er een wachtlijst. In geboortejaar 2016 (JO5) hebben we nog wel ruimte. 

  Vanaf de JO8 kan de plaatsing in een team langer duren als we geen beschikbare plaatsen hebben in de bestaande team. De logische tijd om in te stromen in een team is in Juni - als wij de nieuwe teamindelingen maken en er plaatsen vrij komen in bestaande teams. Indien uw zoon of dochter in een team geplaatst kan worden, zal de betreffende jeugdcoördinator u daarover informeren. 

  Geen inschrijving mogelijk voor geboortejaren 2013, 2014 en 2015, tenzij broer/zus
  De huidige wachtlijst in de geboortejaren 2013, 2014 en 2015 is lang en daarom nemen wij geen nieuwe inschrijvingen aannemen omdat we de kans te klein achten dat we uw kind op een redelijke termijn (1 jaar) kunnen plaatsen. Een uitzondering geldt voor broer en/of zus als u al een kind heeft voetballen bij PVCV.

  Vragen?
  Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen met onze Jeugdsecretaris (jeugdsecretaris@pvcv.nl)

 • Contributie Seizoen 2021-2022

  Het verenigingsjaar loopt van 1 juli 2021 t/m 30 juni 2022. De contributieverplichting geldt tot het einde van het seizoen (30 juni 2022).

   

  Per seizoen

  Verenigingslid

  € 25,-

  Senioren

  € 255.-

  JO23

  € 255.-

  Dames

  € 155,-

  7 vs. 7

  € 155,-

  JO19

  € 215,-

  JO18

  € 215,-

  JO17

  € 215,-

  JO16

  € 215,-

  JO15

  € 195.-

  JO14

  € 195.-

  JO13

  € 195.-

  JO12

  € 195.-

  JO11

  € 167,-

  JO10

  € 167,-

  JO9

  € 167,-

  JO8

  € 167,-

  Champions League JO7

  € 145,- (incl. eigen bijdrage zaalhuur)

  Benjamins JO5-JO6

  € 85,- (incl. eigen bijdrage zaalhuur)

  Alternatief lid (geen competitie) *

  € 100,-

  Alternatief lid (met competitie) **

  € 155,-

  G-Jeugd

  € 77.-

  Toeslag selectiespeler jeugd (***)

  €90,-

  Toeslag kledingbijdrage jeugd (****)

  €25,-

  (*) trainingsleden + vrijdagavondvoetbal (voorheen woe-avondvoetbal)

    (**) 35+-voetbal, Niet spelende leden, dames
   (***) Selectiespelers bij de jeugd betalen een toeslag van 90 euro bovenop de contributie.

   (****) Jeugdleden betalen een toeslag t.b.v. kleding van 25 euro bovenop de contributie.

  Contributie-inningsproces

  • De contributie wordt jaarlijks vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering op een voorstel daartoe van het bestuur.
  • De penningmeester heft de contributie.
  • De contributie wordt geïnd door middel van automatische incasso in de maand september.
  • Indien als gevolg van administratieve gevolgen (bijv. geen juist rekeningnummer of onvoldoende saldo op de rekening) er een factuur nagestuurd moet worden, wordt er 10 euro administratiekosten gerekend.
  • Gespreide betaling is in overleg met de penningmeester in beperkte mate mogelijk. De laatste termijn moet hoe dan ook binnen zijn 4 weken nadat de contributie-inning heeft plaatsgevonden, anders volgt een restfactuur met 10 euro administratiekosten. Neem hier zelf initiatief in!
  • Indien ook de verstuurde factuur niet leidt tot betaling zal via de betreffende commissie en leiders contact gezocht worden met het lid. Het lid zal uitgesloten worden van activiteiten tot de betaling heeft plaatsgevonden.
  • Voetballende leden die als gevolg van wanbetaling uitgesloten worden van activiteiten lopen de kans geroyeerd te worden als lid. Dit neemt echter de verplichting om daarna alsnog de contributie voor de gevoetbalde periode te voldoen niet weg.

   

  *** Betaal tijdig en voorkom extra kosten!! ***

   

  Korting

  • In gezinnen waarbij minimaal 3 jeugdleden woonachtig op hetzelfde adres contributie betalen, ontvangt het jongste jeugdlid 50% korting.
  • U-pas houders zijn bij ons welkom om via de 100% reductie regeling gratis te sporten, mits het saldo op de U-pas hier toereikend voor is. Lever voor 1 september een kopie van de U-pas in via penningmeester@pvcv.nl onder vermelding van de naam van het lid. Indien het saldo niet toereikend is, zal het restant van het saldo via de eerder genoemde procedure geïnd worden.
  • Senioren met een U-pas sporten bij PVCV met de bekende 50% reductie regeling, mits het saldo op de U-pas hier toereikend voor is. Lever voor 1 september een kopie van de U-pas in via penningmeester@pvcv.nl onder vermelding van de naam van het lid. Indien het saldo niet toereikend is, zal het restant van het saldo via de eerder genoemde procedure geïnd worden.
  • Restitutie van (een deel van) de contributie zal niet verleend worden.

   

  Vragen of opmerkingen? Neem contact op met de penningmeester: penningmeester@pvcv.nl