• Aanmelden

   

  Het inschrijfgeld bedraagt 25 euro en geldt alleen voor het regulier lidmaatschap.  Om in aanmerking te komen voor het regulier lidmaatschap van PVCV, dient u na verzenden van het  onderstaand aanmeldingsformulier inschrijfgeld (25 euro) over te maken op IBAN NL45RABO0114924554 t.n.v. Voetbalvereniging PVCV (inschrijfgeld wordt NIET automatisch geïncasseerd, doe dit dus zelf!)

  Inschrijfgeld altijd apart overmaken
  Met deze vergoeding willen wij als club bereiken dat degene die zich aanmelden ook echt bij PVCV willen voetballen gaan we vervuiling van de ledenlijst tegen. Daarnaast maken we ook kosten met meer dan 500 inschrijf- en informatieverzoeken per jaar.Voor de PVCV lidmaatschappen Trainingslid (vrijdagavondvoetbal), G-voetbal en Verenigingslid hoeft geen inschrijfgeld betaald te worden. Het inschrijfgeld verloopt NIET via de automatische incasso.

  Contributie verloopt via machtiging voor Automatische Incasso
  Nieuwe leden kunnen alleen lid worden als zij PVCV machtigen voor automatische incasso. Door het verzenden van het aanmeldingsformulier geeft u toestemming aan PVCV om doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven wegens contributie of boetes opgelegd door de KNVB.Wachtlijst vs open plekken (let op: belangrijke informatie over wachtlijst stop).

  Wachtlijsten
  Een inschrijving is geen bevestiging dat er ook daadwerkelijk plek is. Elke inschrijving wordt beoordeeld op voetbal-ervaring, ruimte in de teams, etc. Dit wordt beoordeeld en behandeld door de desbetreffende coordinator van je leeftijdscategorie. Indien er geen ruimte is in een voor jouw of jouw kind geschikt team word je op een wachtlijst geplaatst. Jij en/of je ouders ontvangen hierover altijd bericht. PVCV laat per jaar ongeveer 90 kinderen instromen in de JO8 (Jeugd Onder 8 Jaar op 1 januari) vanuit onze Champions League (JO7) leden.

  Op dit moment (september 2023) zijn vrijwel onze teams volledig bezet en hebben we een wachtlijst in de meeste leeftijdscategorien.Plaatsing in een team is afhankelijk van een open plek die vrijkomt. Dat komt wel voor gedurende het jaar, maar het is ook mogelijk dat uw kind pas kan worden ingedeeld in het komende seizoen (2023|24).

  De nieuwe teamindelingen worden in juni bekend gemaakt en dan worden ook de open gekomen plekken opgevuld met aanmeldingen op de wachtlijst. Deze kunnen in aanloop van de teamindelingen al benaderd worden door de coördinatoren in de maanden April en Mei.

  Wachtlijststop voor geboortejaren 2011, 2012, 2014, 2015, 2016
  Op dit moment hebben we zoveel aanmeldingen voor de geboortejaren in de Onderbouw dat plaatsing in seizoen 2024|25 onwaarschijnlijk is. Daarom kunnen we op dit moment geen inschrijvingen meer accepteren (muv eerste graads familieleden). 

  Benjamins (O7 - 2017; O6 - 2018 en O5 -2019) - Wachtlijststop geboortejaar 2017 en 2018; Nog ruimte voor spelers uit 2019 en jonger
  Voor het geboortejaar 2017 (O7) is sprake van een wachtlijst en op dit moment (juni 2022) is er ook hier sprake van een wachtlijststop. Voor geboortejaar 2018 (O6) is op dit moment ook geen ruimte meer. Waarschijnlijk wel weer in de loop van het komende seizoen. Voor geboortejar 2019 is voldoende ruimte.

  We nemen bij de benjamins kinderen aan per groep, dus het kan zijn dat uw kind nog een aantal weken moet wachten totdat de nieuwe groep instroomt.

  Wachtlijst voor geboortejaar 2013
  De wachtlijst voor kinderen uit 2013 is nog relatief beperkt. Vanaf nu is het alleen mogelijk om op de wachtlijst te komen.


  U-pas
  Heb je een U-pas dan moet je alsnog je rekeningnummer invullen, dit omdat er een beperkt budget beschikbaar is vanuit het U-Pasbureau. Je kunt in het vakje opmerkingen aangeven dat je een U-pas hebt. Een kopie van de voor en achterkant van de U-pas moet je apart mailen naar penningmeester@pvcv.nl

  Pasfoto vanaf O13
  Spelende leden (vanaf de O13 leeftijdsgroep) moeten met behulp van de Voetbal.nl app zelf een pasfoto uploaden voor hun digitale spelerspas (en vernieuwen als de pasfoto niet goed gelijkend meer is).

  Belangrijke informatie bij inschrijving: vertel ons jouw situatie!
  Bij inschrijving worden veel standaard gegevens van jou gevraagd. Er is echter ook ruimte om zelf in het 'vrije veld' meer informatie te geven over de achtergrond van jouw inschrijving. Het gaat dan om informatie betreffende de speler die voor PVCV relevant qua niveau of contacten van de speler binnen PVCV zodat de ledenadministratie eea goed kan koppelen aan het juiste team (senioren).

  Vanaf de JO8 zijn inschrijvers afhankelijk van openkomende plaatsen in teams. Het is dan goed om enige achtergrondinformatie te vermelden wat betreft reden van inschrijving, verhuizing, niveau van de speler en bij welke clubs de speler al eerder heeft gespeeld.

  Voor inschrijvingen bij de Benjamins horen we graag waarom er gekozen is voor PVCV en/of de inschrijving gerelateerd is aan bekenden of vriendjes die al bij PVCV spelen.
 • Inschrijfformulier

 • Goed om te weten

  Machtigen
  PVCV werkt met machtigingen. Leden die alsnog een machtiging willen afgeven kunnen een e-mail sturen naar de ledenadministratie (ledenadministratie@pvcv.nl). Vermeld in de e-mail alle gegevens van de speler en het IBAN-nummer.

  Is het contributiegeld nog niet van uw rekening gehaald of is er in de maand september/oktober iets verkeerd gegaan met de inning? Neem dan contact op met de penningmeester (penningmeester@pvcv.nl).

  Lidmaatschap KNVB
  Na plaatsing in een team wordt u aangemeld als lid van de KNVB, ontvangt u een KNVB-lidmaatschapsnummer en bent u speelgerechtigd. Vanwege het KNVB lidmaatschap wordt u op de hoogte gesteld van de elftal- of zeventalindeling en andere relevante zaken. Als lid heeft u rechten en plichten:

  • Het recht op voetbal en training.
  • Het stemrecht op de Algemene Ledenvergadering. (voor minderjarigen zijn de ouders gerechtigd te stemmen)
  • Er is geen stemrecht voor ouders van niet-contributie betalende leden.
  • De verplichting om de contributie tijdig te betalen.
  • De verplichting om de huishoudelijke reglementen van de vereniging na te leven. Hierbij geldt ook de verplichting van ouders van jeugdleden om, daar waar nodig, hand- en spandiensten te verlenen t.b.v. de jeugd.
  • Bij niet tijdig betalen van de contributie kunnen bovenstaande rechten komen te vervallen.
  • Sinds december 2010 werkt PVCV met het volgende toelatingsbeleid: Pdf Toelatingsbeleid PVCV


  Vermeld in de vrije tekst alle relevante gegevens op het aanmeldformulier!
  Uw aanmelding (van uw kind) komt terecht bij onze ledenadministratie en de coordinatoren van de jeugd- of seniorencommissie. Vermeld daarom alle gegevens die relevant kunnen zijn (voetbalervaring, broetje/zusje, reden van aanmelding (bv ivm verhuizing) om hen zo goed mogelijk u of uw kind te kunnen plaatsen.

  Wachtlijst (let op belangrijke informatie mbt wachtlijststop geboortejaren
  We proberen uw kind in principe zo snel mogelijk te plaatsen in een team, zeker in de Benjamins (JO5 & JO6) en de Champions League (JO7) categorien. Elke paar weken starten we daar met nieuwe instromers. Helaas moeten we voor geboortejaren 2017 (nieuwe JO7) en 2018 (nieuwe O6) een wachtlijststop hanteren, want het aantal aanmeldingen is groter dan dat we komend seizoen kunnen plaatsen. In geboortejaar 2019 (O5) hebben we nog wel ruimte en beginnen kinderen elke paar weken in een nieuwe groep. 

  Vanaf de JO8 kan de plaatsing in een team langer duren als we geen beschikbare plaatsen hebben in de bestaande team. De logische tijd om in te stromen in een team is in juni - als wij de nieuwe teamindelingen maken en er plaatsen vrij komen in bestaande teams of in september - als er over de zomer heen toch nog uitstromers zijn. Indien uw zoon of dochter in een team geplaatst kan worden, zal de betreffende jeugdcoördinator u daarover informeren. 

  Voor kinderen van sommige geboortejaren (2011, 2012, 2014, 2015, 2016) is de wachtlijst dusdanig dat het onwaarschijnlijk is dat zij in seizoen 2023|24 in een team kunnen worden geplaatst. Ook hier is helaas sprake van een wachtlijststop.

  Wel hebben we nog ruimte op de wachtlijst voor spelers uit 2013 (september 2023).

  Voor spelers geboren in 2019 is nog voldoende ruimte.

  Na de teamindelingen in juni voor het seizoen 2023|24, zullen we de wachtlijsten opnieuw bekijken en daar waar er plaats is gekomen de wachtlijst weer openzetten voor nieuwe aanmeldingen. 

  Vragen?
  Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen met onze Jeugdvoorzitter (Jeugdvoorzitter@pvcv.nl)

 • Contributie Seizoen 2023-2024

  Het verenigingsjaar loopt van 1 juli 2023 t/m 30 juni 2024. De contributieverplichting geldt tot het einde van het seizoen (30 juni 2024).

   

  Per seizoen

  Verenigingslid

  € 25,-

  Senioren Regulier

  € 270.-

  Senioren Alternatief  (*)

  € 170,-

  JO23

  € 270,-

  JO19

  € 240

  JO18

  € 240,-

  JO17

  € 240,-

  JO16

  € 240,-

  JO15

  € 220.-

  JO14

  € 220.-

  JO13

  € 220.-

  JO12

  € 220.-

  JO11

  € 192,-

  JO10

  € 192,-

  JO9

  € 192,-

  JO8

  € 192,-

  Champions League JO7

  € 170,- 

  Benjamins JO5-JO6

  € 110,-

  G-Jeugd

  € 102.-

  Toeslag selectiespeler jeugd (**)

  €100,-

  Toeslag kledingbijdrage jeugd (***)

  €30,-

  (*) Betreft Dames, 7x7, 35+ voetbal, trainingsleden (NSL).
  (**) Selectiespelers bij de jeugd betalen een toeslag van 100 euro bovenop de contributie.

  (***) Jeugdleden betalen een toeslag t.b.v. kleding van 30 euro bovenop de contributie.

  Contributie-inningsproces

   • De contributie wordt jaarlijks vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering op een voorstel daartoe van het bestuur.
   • De penningmeester heft de contributie.
   • De contributie wordt geïnd door middel van automatische incasso in de maand september.
   • Indien als gevolg van administratieve gevolgen (bijv. geen juist rekeningnummer of onvoldoende saldo op de rekening) er een factuur nagestuurd moet worden, wordt er 10 euro administratiekosten gerekend.
   • Gespreide betaling is in overleg met de penningmeester in beperkte mate mogelijk. De laatste termijn moet hoe dan ook binnen zijn 4 weken nadat de contributie-inning heeft plaatsgevonden, anders volgt een restfactuur met 10 euro administratiekosten. Neem hier zelf initiatief in!
   • Indien ook de verstuurde factuur niet leidt tot betaling zal via de betreffende commissie en leiders contact gezocht worden met het lid. Het lid zal uitgesloten worden van activiteiten tot de betaling heeft plaatsgevonden.
   • Voetballende leden die als gevolg van wanbetaling uitgesloten worden van activiteiten lopen de kans geroyeerd te worden als lid. Dit neemt echter de verplichting om daarna alsnog de contributie voor de gevoetbalde periode te voldoen niet weg.

  *** Betaal tijdig en voorkom extra kosten!! ***

  Korting

  • In gezinnen waarbij minimaal 3 jeugdleden woonachtig op hetzelfde adres contributie betalen, ontvangt het jongste jeugdlid 50% korting.
  • U-pas houders zijn bij ons welkom om via de 100% reductie regeling gratis te sporten, mits het saldo op de U-pas hier toereikend voor is. Lever voor 1 september een kopie van de U-pas in via penningmeester@pvcv.nl onder vermelding van de naam van het lid. Indien het saldo niet toereikend is, zal het restant van het saldo via de eerder genoemde procedure geïnd worden.
  • Senioren met een U-pas sporten bij PVCV met de bekende 50% reductie regeling, mits het saldo op de U-pas hier toereikend voor is. Lever voor 1 september een kopie van de U-pas in via penningmeester@pvcv.nl onder vermelding van de naam van het lid. Indien het saldo niet toereikend is, zal het restant van het saldo via de eerder genoemde procedure geïnd worden.
  • Restitutie van (een deel van) de contributie zal niet verleend worden.

   

  Vragen of opmerkingen? Neem contact op met de penningmeester: penningmeester@pvcv.nl