• Huisregels


  De leden zijn PVCV. Een club om trots op te zijn en een club waar we op willen blijven, waarbij voorop staat dat alle leden met plezier kunnen voetballen en zich kunnen ontwikkelen. Normen en waarden vormen het kader waarbinnen onze leden zich moeten bewegen. Normen en waarden waar onze leden zich naar moeten gedragen. 

  PVCV werkt actief aan de bewustwording bij spelers, begeleiders, trainers en ouders/verzorgers op dit vlak om te waarborgen dat onze club een ontmoetingsplaats is en blijft waar sporters gezamenlijk met plezier en voldoening kunnen voetballen.

  Het is vanzelfsprekend dat wij als leden ons aan gedragsregels houden waarin de normen en waarden die PVCV hoog wil houden: de PVCV Huisregels. Het bestuur en commissies dragen de gedragsregels actief uit.

  Wij zijn er van overtuigd dat elk PVCV-lid geen moeite heeft om de volgende regels na te leven en uit te dragen:

  1. Algemene regels.

  • Beheers en gedraag je in het veld en het clubhuis. Laat je niet uitlokken. Toon respect voor elkaar
  • Sportief gedrag betekent: niet vloeken of schelden en geen discriminerende opmerkingen maken. 
  • Ben je het ergens niet mee eens, bespreek dat dan met je coach, trainer of een commissielid. 
  • Wangedrag en/of vandalisme en opzettelijke vernielingen worden niet geaccepteerd. 
  • Elk lid heeft zich als een waardig lid te gedragen en in het bijzonder de bepalingen van de statuten, het huishoudelijk reglement en aanwijzingen van bevoegde organen van de vereniging na te leven. 
  • Meldt aan het bestuur als er iets niet in orde is, bijvoorbeeld diefstal, of als er schade is ontstaan. (Adressen staan op de website). 
  • De trainingen gaan altijd door tenzij de weersomstandigheden het niet toe laten om veilig te trainen (BIJ BLIKSEM TE ALLEN TIJDE STOPPEN).
  • Onweer is de tijdsduur tussen het zien van de bliksem en het horen van de donder minder dan 10 seconden dient de wedstrijd direct te worden onderbroken (dit geldt ook voor de trainingen), spelers en de scheidsrechter dienen zich terug te trekken in de kleedkamers.
  • Binnen de afrastering (hekwerken) mogen zich alleen personen bevinden die lid zijn van de KNVB. Dit is een regel van de KNVB. Ook voor wat betreft de personen in de dug-out geldt deze regel.
  • Wie aan wedstrijden of een training deelneemt, is te allen tijde nuchter; d.w.z. niet onder invloed van drank of drugsbezit.
  • Het is niet toegestaan zelf alcoholische dranken mee het terrein op te nemen.
  • Het in bezit hebben of gebruiken van drugs op ons sportcomplex kan leiden tot beëindiging van het lidmaatschap, dan wel de onmiddellijke ontzegging van toegang tot ons sportcomplex.


  2. Het kunstgrasveld.

  • Wat niet mag op het kunstgrasveld:
   • Kunstgrasverlichting aan tussen 23.00 en 07:00 uur (wettelijke verplichting);
   • Voeten vegen; 
   • Roken op en nabij de mat; 
   • Geen kauwgom; 
   • Geen glas meenemen; 
   • Geen vuile schoenen; 
   • Geen stalen noppen; 
   • Alle voertuigen zijn verboden; 
   • Olie en vetachtige stoffen niet toegestaan; 
   • Bij sneeuw en ijs veld niet betreden; 
   • Bij opdooi niet betreden.
  • Opruimen na het gebruik van de velden. Na het gebruik van de velden het spelmateriaal terugzetten op de plaats waar dit normaal ligt (dit geldt ook voor de doelen, groot en klein). Het vuil op en om de velden opruimen en deponeren in de vuilnisbakken.
  • Bij het ontdekken van schade aan het kunstgrasveld moet dit direct worden gemeld aan de terreincommissie.  
  • ZORG ER TE ALLEN TIJDE VOOR  DAT DE VERLICHTING NA DE TRAINING UITGEZET WORDT (zie hierboven). 


   3.Het clubhuis.

  • Er geldt een rookverbod voor het gehele clubhuis.
  • Gebruik clubhuis algemeen Het clubhuis en omgeving voldoen aan de volgende wettelijke voorschriften: 
   • De gebruiksvergunning (betreft brandpreventie);
   • Het besluit horeca, sport- en recreatie-inrichtingen milieubeheer; 
   • De horecawet (betreft ruimtelijke indeling en zuiverheid binnen atmosfeer). 
  • Geen meubilair uit de kantine / bestuurskamer of van het terras mee het veld opnemen. Meubilair in de kantine laten staan. Alleen indien dit om fysieke redenen noodzakelijk is, mag hiervan worden afgeweken. 
  • Veiligheidsuitrusting: Brandbestrijdingsuitrusting:
   • enkele brandblussers en 1 blusdeken (in de keuken);
   • 1 brandslang van 30m; 
   • 1 brandslang in de kantineruimte ;
   • Permanente noodverlichting in geheel clubhuis en bij de nooddeuren; 
   • 2 nooduitgangen;                         
   • vluchtroutemarkering in de kantine. 
  • EHBO-uitrusting:
   • 1 EHBO kist (in de scheidsrechterruimte). 
   • 1 kleine EHBO doos (in keuken); 
   • Diverse sets coolpacks (in de ijskasten achter de bar en in keuken). 
  • Brandpreventie: Om brand en persoonlijke / materiële schade te voorkomen zijn de volgende brandpreventiemaatregelen van kracht (wettelijke verplichting): 
  • De brandblussers en de brandslang zijn verzegeld en mogen alleen worden gebruikt voor brandbestrijding; 
  • De noodverlichting moet altijd branden en van alle kanten zichtbaar zijn. Noodverlichting mag dus niet worden afgedekt met versiering of lappen; 
  • Alle uitgangen moeten vrij blijven en mogen dus niet worden geblokkeerd met meubilair; 
  • Verticaal opgehangen versiering moeten niet-brandend zijn of moeten brandvertragend zijn behandeld en minimaal 10 cm van de grond vrij hangen;
  • Horizontale versiering moet minimaal 2,5 m hoog van de grond hangen en moeten niet-brandend zijn of moeten brandvertragend zijn behandeld; 
  • Een barbecue mag alleen buiten het clubhuis worden gebruikt; 
  • Er mogen geen kaarsen worden gebruikt in het clubhuis;
  • Er mag niet worden gerookt in de het gehele gebouw. 
  • Behalve de brandweer, is ook het bestuur belast met het toezicht op de naleving van bovengenoemde regels.  
  • Centrale verwarming : De centrale verwarming staat zowel in de kleedkamers als in kantine op een vaste temperatuur. Voor wijziging van deze temperatuur moet contact worden opgenomen met het bestuur. 
  • Douche-installatie: De douche-installatie staat ingesteld op een vaste mengwatertemperatuur. Voor wijziging van deze temperatuur moet contact worden opgenomen met het bestuur. 
  • Buitenverlichting: De buitenverlichting gaat automatisch branden na zonsondergang en blijft branden tot zonsopgang. 


   4. Deelname training/wedstrijden.

  • Als speler ben je zowel binnen als buiten het veld sportief en respectvol.
  • We kwetsen elkaar niet door pesten en schelden.
  • Een speler die is verhinderd aan een wedstrijd deel te nemen, moet minstens 2 x 24 uur voor aanvang van de wedstrijd de leider van het team hiervan in kennis stellen. 
  • Voor de wedstrijd geven wij elkaar een hand.
  • Tijdens wedstrijden dienen de spelers het voorgeschreven tenue te dragen waarbij het shirt, in verband met de lengte, in de broek moet. 
  • Bij thuiswedstrijden dient een speler minimaal een half uur voor aanvang van de wedstrijd op/in de accommodatie aanwezig te zijn. 
  • Bij uitwedstrijden dient een speler ten minste vijf minuten voor vertrek op het afgesproken vertrekpunt aanwezig te zijn. 
  • Bij uitwedstrijden wordt de reis zoveel mogelijk gezamenlijk worden ondernomen. 
  • Toeschouwers gedragen zich als sportieve supporters achter de hekken rond het speelveld.
  • Supporters/toeschouwers bij wedstrijden moeten alleen aanmoedigen. Commentaar en aanwijzingen zijn voor de coach c.q. trainer. 
  • Voor supporters en spelers geldt: lever tijdens wedstrijden geen commentaar op de leiding. 


  5. Materiaal.

  • Wij gaan zorgvuldig om met onze materialen.
  • Na thuiswedstrijden en trainingen dient het niet meer benodigde materiaal ordelijk te worden opgeruimd. Het materiaal moet worden opgeborgen in het materiaalhok (zie punt 2). Al het materiaal op de daarvoor bestemde plaats, wat duidelijk is aangegeven.


  6. Kleedkamers.

  • We laten de kleedkamers, velden en kantine schoon en netjes achter.
  • Het laatste team dat gebruik maakt van een kleedkamer zorgt ervoor dat de kleedkamer na de wedstrijd of training veeg -/trekkerschoon achter gelaten wordt (inclusief het douchegedeelte). 
  • Bij uitwedstrijden worden de kleedkamers netjes achter gelaten. 
  • In de kleedkamers blijft men van andermans spullen af.  
  • Onder geen beding glaswerk en drank in de kleedkamers meenemen, zowel bij thuis – als uitwedstrijden. 
  • Er mogen geen eigen meegenomen alcoholische dranken genuttigd worden in de kleedkamers.
  • Schoonmaken van voetbalschoenen in de doucheruimtes is verboden.
  • Schade aan de kleedkamers (o.a. lampen, banken) dient gemeld te worden bij de terreincommissie. 


  7. Kantine.

  • Voor personen onder de 18 jaar is het niet toegestaan alcohol te nuttigen. 
  • Alleen degenen die bevoegd zijn mogen zich achter de bar en in de keuken bevinden. 
  • Geen tassen op de tafels en in de doorgaande looppaden zetten. 
  • Consumpties in glas en serviesgoed worden in de kantine of op het terras genuttigd
  • Geen meubilair uit de kantine of vergaderruimten of van het terras mee het veld opnemen. Meubilair in de kantine laten staan. Alleen indien dit om fysieke redenen noodzakelijk is, mag hiervan worden afgeweken. 


  8. Scheidsrechters.

  • We respecteren de beslissing van de scheidsrechter.
  • Laten we elkaar met respect behandelen en in waarde laten maar ook elkaar durven aanspreken bij verkeerd gedrag. 
  • Rode kaarten: Bij herhaalde overtredingen volgt een (aan tijd gebonden) speelverbod, schorsing van het lidmaatschap of ontzetting uit het lidmaatschap en de toegang tot het sportpark.
  • Ga niet in discussie met de scheidsrechter, accepteer zijn gezag en beslissing.
  • RAAK ONDER GEEN ENKEL GEVAL DE SCHEIDS-, LIJNRECHTER OF ASSISTENT AAN! Bij elke vorm van geweld zal er door PVCV aangifte worden gedaan bij de politie.


  9. Zaterdagdiensten (junioren).

  • Elk jeugdteam heeft de verplichting minimaal 2x per jaar de wedstrijdtafel te bemannen. (Zie regeling en takenpakket op de site)

   

  Houd bij deze regels het volgende in gedachten: “Goed voorbeeld doet goed volgen”!

  Zeker voor ouders en senioren geldt: zorg voor een goed voorbeeld voor onze jeugd. Zij zijn onze toekomst! 

  Bedankt!
  Het bestuur