• Huisregels


  De leden zijn PVCV. Een club om trots op te zijn en een club waar we op willen blijven, waarbij voorop staat dat alle leden met plezier kunnen voetballen en zich kunnen ontwikkelen. Normen en waarden vormen het kader waarbinnen onze leden zich moeten bewegen. Normen en waarden waar onze leden zich naar moeten gedragen. 

  PVCV werkt actief aan de bewustwording bij spelers, begeleiders, trainers en ouders/verzorgers op dit vlak om te waarborgen dat onze club een ontmoetingsplaats is en blijft waar sporters gezamenlijk met plezier en voldoening kunnen voetballen.

  Het is vanzelfsprekend dat wij als leden ons aan gedragsregels houden waarin de normen en waarden die PVCV hoog wil houden: de PVCV Huisregels. Het bestuur, commissies, begeleiders, trainers, leden en ouders/verzorgers dragen de huisregels actief uit.

  Wij zijn er van overtuigd dat elk PVCV-lid geen moeite heeft om de volgende regels na te leven en uit te dragen:

  1. Algemene regels.

  • Elk lid en/of gast van PVCV spreekt een ander aan op zijn of haar gedrag als dit afwijkt van onze huisregels.
  • Er geldt een rookverbod voor het gehele sportpark.
  • Toon respect voor elkaar. Respect opbrengen voor anderen telt zwaar. Een lid en/of gast van PVCV onthoudt zich daarom van onbehoorlijk taalgebruik, verbaal én fysiek geweld, pesterijen en molestatie van derden binnen of buiten het voetbalspel.
  • Sportief gedrag betekent: niet vloeken of schelden en geen discriminerende opmerkingen maken.
  • Een lid en/of gast van PVCV heeft respect voor andermans eigendommen. Een lid en/of gast van PVCV is hoofdelijk aansprakelijk voor een door hem/haar persoonlijk aangericht schade c.q. vernieling.
  • Het achterlaten van drankverpakkingen, flesjes en glazen op en rond de speelvelden is verboden, maar wordt gedeponeerd in de daarvoor bestemde afvalbakken.
  • Beslissingen van de scheidsrechter worden te allen tijde gerespecteerd. Verbaal of non verbaal verhaal halen op een scheidsrechter is niet toegestaan. Elke overtreding op deze regel wordt door het bestuur van PVCV gemeld bij de KNVB.
  • Plezier in het voetbal staat bovenaan. Prestatiedrang in het veld mag nooit leiden tot excessen binnen of buiten het veld. Fair Play geldt als belangrijkste regel.
  • Elftalbegeleidingen mogen zich met het spel bemoeien. Toeschouwers onthouden zich van commentaar en het geven van aanwijzingen. Laat kinderen hun spel spelen en moedig ze op positieve wijze aan.
  • Bij PVCV en onze gastverenigingen vervullen veel vrijwilligers een taak, behandel hen daarom met respect. Zij verrichten werk voor u!
  • Regels met betrekking tot gebruik glaswerk en alcohol, opgelegd door de KNVB en/of overheid worden ten alle tijden nageleefd.
  • Het bestuur van PVCV neemt bij overtreding van de huisregels passende maatregelen, waarbij verwijdering van onze accommodatie, royement en aangifte bij de politie tot de mogelijkheden behoren.
  • Het bestuur van PVCV heeft ten alle tijde het recht om opgelegde boetes (gele-rode kaarten, team-boetes, terug trekken van elftal, teams die niet opdagen tijdens wedstrijddagen, de wedstrijd halverwege staken, etc.) te verhalen bij de leden/spelers.
  • Het niet betalen van een boete kan leiden tot een incasso zaak, uitsluiting als lid van PVCV en het in beslag nemen van de KNVB spelerspas.
  • Ben je het ergens niet mee eens, bespreek dat dan met je coach, trainer of een commissielid.
  • Meldt aan het bestuur als er iets niet in orde is, bijvoorbeeld diefstal, of als er schade is ontstaan. (adressen staan op de website).
  • De trainingen gaan altijd door tenzij de weersomstandigheden het niet toe laten om veilig te trainen (BIJ BLIKSEM TE ALLER TIJDEN STOPPEN)
  • Onweer is de tijdsduur tussen het zien van de bliksem en het horen van de donder minder dan 10 seconden dient de wedstrijd direct te worden onderbroken (geld ook voor de trainingen), spelers en de scheidsrechter dienen zich terug te trekken in de kleedkamers.
  • Binnen de afrastering (hekwerken) mogen zich alleen personen vinden die lid zijn van de KNVB. Dit is een regel van de KNVB. Ook voor wat betreft de personen in de dug-out geldt deze regel.
  • Wie aan wedstrijden of een training deelneemt, is te allen tijde nuchter, d.w.z. niet onder invloed van drank of drugsbezit. Het in bezit hebben of gebruiken van drugs op ons sportcomplex kan leiden tot beëindiging van het lidmaatschap, dan wel de onmiddellijke ontzegging van toegang tot ons sportcomplex.

  2. Het kunstgrasveld.

  • Het is niet toegestaan zelf alcoholische dranken mee het terrein op te nemen.
  • Wat niet mag op het kunstgrasveld:
   • Kunstgrasverlichting aan tussen 23.00 en 07:00 uur (wettelijke verplichting);
   • Voeten vegen; 
   • Roken op en nabij de mat; 
   • Geen kauwgom; 
   • Geen glas meenemen; 
   • Geen vuile schoenen; 
   • Geen stalen noppen; 
   • Alle voertuigen zijn verboden; 
   • Olie en vetachtige stoffen niet toegestaan; 
   • Bij sneeuw en ijs veld niet betreden; 
   • Bij opdooi niet betreden.
  • Opruimen na het gebruik van de velden. Na het gebruik van de velden het spelmateriaal terugzetten op de plaats waar dit normaal ligt (dit geld ook voor de doelen, groot en klein).
  • Het vuil op en om de velden opruimen en deponeren in de vuilnisbakken. Bij ontdekken van schade aan het kunstgrasveld moet dit direct worden gemeld aan de terreincommissie.
  • Zorg dat de verlichting na de training wordt uitgezet. De verlichtingskast zit bij de trap in de gang naar de kleedkamers.

   3.Het clubhuis.

  • Voor personen onder de 18 jaar is het niet toegestaan alcohol te nuttigen.
  • Alleen degenen die bevoegd zijn mogen zich achter de bar en in de keuken bevinden.
  • Geen tassen op de tafels en in de doorgaande looppaden zetten, maar in de tasrekken bij de ingang.  
  • Consumpties in glas en serviesgoed worden in de kantine genuttigd.
  • Consumpties op het terras mogen alleen in plastic genuttigd worden op wedstrijddagen.
  • Er mag geen alcohol worden genuttigd buiten het terras op wedstrijddagen.
  • Geen meubilair uit de kantine, vergaderruimten of van het terras mee het veld opnemen. Meubilair in de kantine laten staan. Alleen indien dit om fysieke redenen noodzakelijk is, mag hiervan worden afgeweken.
  • Het clubhuis en omgeving voldoen aan de volgende wettelijke voorschriften:
   • De gebruiksvergunning (betreft brandpreventie);
   • Het besluit horeca, sport- en recreatie-inrichtingen milieubeheer;
   • De horecawet (betreft ruimtelijke indeling en zuiverheid binnen atmosfeer).
  • Geen meubilair uit de kantine / bestuurskamer of van het terras mee het veld opnemen. Meubilair in de kantine laten staan. Alleen in overleg met de barmedewerker en als om fysieke redenen noodzakelijk is, mag hiervan worden afgeweken.
   AED:
  • Wij hebben als vereniging de beschikking over een AED die ons bij noodsituaties kan ondersteunen en om te zorgen voor een veilige sportomgeving. De AED hangt links naast de deur van het Wedstrijdsecretariaat (het is deur die aan de kant van de bar zit). De AED is herkenbaar aan het groen-witte logo.

  EHBO-uitrusting:

  • 1 EHBO kist (in de kamer van het Wedstrijdsecretariaat).
  • 1 kleine EHBO doos (in keuken);
  • diverse sets coolpacks (in de ijskasten achter de bar en in keuken).

  Brandbestrijdingsuitrusting:

  • enkele brandblussers en 1 blusdeken (in de keuken);
  • 1 brandslang van 30m;
  • 1 brandslang in de kantineruimte
  • Permanente noodverlichting in geheel clubhuis en bij de nooddeuren;
  • 2 nooduitgangen,                
  • vluchtroutemarkering in de kantine.

  Brandpreventie:

  • Om brand en persoonlijke / materiële schade te voorkomen zijn de volgende brandpreventiemaatregelen van kracht (wettelijke verplichting):
  1. De brandblussers en de brandslang zijn verzegeld en mogen alleen worden gebruikt voor brandbestrijding;
  2. De noodverlichting moet altijd branden en van alle kanten zichtbaar zijn. Noodverlichting mag dus niet worden afgedekt met versiering of lappen;
  3. Alle uitgangen moeten vrij blijven en mogen dus niet worden geblokkeerd met meubilair;
  4. Verticaal opgehangen versiering moeten niet-brandend zijn of moeten brandvertragend zijn behandeld en min. 10 cm van de grond vrij hangen
  5. Horizontale versiering moet min. 2,5 m hoog van de grond hangen en moeten niet-brandend zijn of moeten brandvertragend zijn behandeld;
  6. Een barbecue mag alleen buiten het clubhuis worden gebruikt;
  7. Er mogen geen kaarsen worden gebruikt in het clubhuis;
  8. Er mag niet worden gerookt in de het gehele gebouw. Behalve de brandweer, is ook het bestuur belast met het toezicht op de naleving van bovengenoemde regels.

  Centrale verwarming:

  • De centrale verwarming staat zowel in de kleedkamers als in kantine op een vaste temperatuur. Voor wijziging van deze temperatuur moet contact worden opgenomen met het bestuur.

  Douche-installatie:

  • De douche-installatie staat ingesteld op een vaste mengwatertemperatuur. Voor wijziging van deze temperatuur moet contact worden opgenomen met het bestuur.

  Buitenverlichting:

  • De buitenverlichting gaat automatisch branden na zonsondergang en blijft branden tot zonsopgang.

   4. Deelname training/wedstrijden.

  • Een speler die is verhinderd aan een wedstrijd deel te nemen, moet minstens 2 x 24 uur voor aanvang van de wedstrijd de leider van het team hiervan in kennis stellen.
  • Tijdens wedstrijden dienen de spelers het voorgeschreven tenue te dragen waarbij het shirt, in verband met de lengte, in de broek moet.
  • Bij thuiswedstrijden dient een speler minimaal een half uur voor aanvang van de wedstrijd op/in de accommodatie aanwezig te zijn.
  • Bij uitwedstrijden dient een speler ten minste vijf minuten voor vertrek op het afgesproken vertrekpunt aanwezig te zijn.
  • Bij uitwedstrijden wordt de reis zoveel mogelijk gezamenlijk worden ondernomen.
  • Supporters/toeschouwers bij wedstrijden moeten alleen aanmoedigen. Commentaar en aanwijzingen zijn voor de coach c.q. trainer.
  • Voor supporters en spelers geldt: lever tijdens wedstrijden geen commentaar op de leiding. 

  5. Materiaal.

  • Wij gaan zorgvuldig om met onze materialen.
  • Na thuiswedstrijden en trainingen dient het niet meer benodigde materiaal ordelijk te worden opgeruimd.
  • Het materiaal moet worden opgeborgen in het materiaalhok. Al het materiaal op de daarvoor bestemde plaats, wat duidelijk is aangegeven.

  6. Kleedkamers.

  • We laten de kleedkamers, velden en kantine schoon en netjes achter.
  • Het laatste team dat gebruik maakt van een kleedkamer zorgt ervoor dat de kleedkamer na de wedstrijd of training veeg -/trekkerschoon achter gelaten wordt (inclusief het douchegedeelte). 
  • Bij uitwedstrijden worden de kleedkamers netjes achter gelaten. 
  • In de kleedkamers blijft men van andermans spullen af.  
  • Onder geen beding glaswerk en drank in de kleedkamers meenemen, zowel bij thuis – als uitwedstrijden. 
  • Er mogen geen eigen meegenomen alcoholische dranken genuttigd worden in de kleedkamers.
  • Schoonmaken van voetbalschoenen in de doucheruimtes is verboden.
  • Schade aan de kleedkamers (o.a. lampen, banken) dient gemeld te worden bij de terreincommissie. 

  7. Scheidsrechters.

  • We respecteren de beslissing van de scheidsrechter.
  • Laten we elkaar met respect behandelen en in waarde laten maar ook elkaar durven aanspreken bij verkeerd gedrag. 
  • Rode kaarten: Bij herhaalde overtredingen volgt een (aan tijd gebonden) speelverbod, schorsing van het lidmaatschap of ontzetting uit het lidmaatschap en de toegang tot het sportpark.
  • Ga niet in discussie met de scheidsrechter, accepteer zijn gezag en beslissing.
  • RAAK ONDER GEEN ENKEL GEVAL DE SCHEIDS-, LIJNRECHTER OF ASSISTENT AAN! Bij elke vorm van geweld zal er door PVCV aangifte worden gedaan bij de politie.

  8. Zaterdagdiensten (jeugdteam).

  • Elk jeugdteam heeft de verplichting minimaal 2x per jaar de wedstrijdtafel te bemannen. (Zie regeling en takenpakket op de site)

  9. Zondagsdiensten (seniorenteams).

  • De secretaris van de seniorencommissie maakt voor het begin van de competitie een schema voor de zondagsdiensten. Indien je niet kunt dient je zelf hiervoor actie te ondernemen.
  • Alle teams draaien met uitzondering van de selectie zondagsdiensten. Je dient om 09:00 aanwezig te zijn, zodat alle eventuele afgelastingen op tijd bekend zijn. (zie regeling en takenpakket op de site).

  Houd bij deze regels het volgende in gedachten: “Goed voorbeeld doet goed volgen”!

  Zeker voor ouders en senioren geldt: zorg voor een goed voorbeeld voor onze jeugd. Zij zijn onze toekomst!

  Bedankt!
  Het bestuur